Termeni si Conditii
Pentru comenzi sub 50 de Euro, se percepe in plus o taxa de 30 de Lei pentru acoperirea unei parti din costurile operationale.
Inainte de a va deplasa dupa masina, asigurati-va ca sunteti informat despre politica de garantie. Pentru detalii puteti suna la numarul de telefon afisat pe pagina Contact.

Termeni si conditii

1. CONDITIILE GENERALE DE INCHIRIERE
1.1. Prin semnare, clientul atesta ca a citit toate conditiile de inchiriere si este de acord cu toate clauzele acestui contract. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza inchirierea sau prelungirea.
1.2. Clientul trebuie sa aiba 21 de ani impliniti, sa fie posesorul unui permis de conducere national sau international valabil si cu o vechime de cel putin 1 an, sa prezinte un act de identitate valid. Locatorul va face copii dupa permisul de conducere si actul de identitate a fiecarui sofer mentionat în contract.
1.3. Pentru clientii care au vârsta cuprinsa între 21 si 25 de ani se solicita o garantie suplimentara de 100 de Euro, în plus fata de garantia corespunzatoare autovehiculului ce urmeaza a fi închiriat.
1.4. Sunt incluse în tariful închirierii: asigurarea RCA, întretinerea si reviziile tehnice periodice, dreptul ca masina sa fie condusa de un sofer aditional, autovehicul de înlocuire în caz de avarie ce nu poate fi remediata pe loc, in limita stocului disponibil.
1.5. Toate autovehiculele sunt livrate si trebuie returnate cu plinul facut. În cazul în care rezervorul nu este plin la returnare, se va factura contravaloarea combustibilului lipsa calculat dupa estimarea Locatorului.
1.6. Închirierea este permisa numai pe teritoriul României.
1.7. Livrarea si restituirea autovehiculului se face la locul, data si ora stabilite de Client împreuna cu Locatorul si mentionate în contract. Returnarea autovehiculului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul Locatorului si poate ocaziona taxe suplimentare, cuprinse ca atare în factura care va fi emisa de Locator; clientul declara ca accepta la plata taxele suplimentare, care se factureaza.
1.8. Autovehiculul închiriat poate fi condus numai de catre Client, persoanele mentionate în contract ca soferi aditionali si de catre Locator.
1.9. Autovehiculul închiriat trebuie utilizat în conformitate cu instructiunile de folosinta a acestuia si în conformitate cu indicatiile Locatorului. Orice avarie trebuie anuntata Locatorului în momentul în care a fost constatata si trebuie luate toate masurile de limitare a acesteia.
1.10. În caz de dauna clientul se obliga sa îndeplineasca formalitatile de declarare a daunei prevazute de lege.

2. CONDITIILE DE PLATA

2.1. Tarifele de închiriere sunt stabilite în Euro. Contravaloarea chiriei se factureaza în RON la cursul BNR + 0.5% din ziua facturarii. Plata se face în avans, Ia semnarea contractului.
2.2. Clientul plateste la semnarea contractului suma de ______________________ cu titlu de garantie, pentru cazul în care masina a suferit avarii sau pentru daunele provocate de catre client prin nerespectarea clauzelor contractuale. Garantia astfel retinuta va fi restituita Clientului în momentul predarii autovehiculului închiriat în aceeasi stare în care a fost preluat (conform anexei 1); predarea exclude situatia abandonarii sau schimbarii locatiei.
2.3. Garantia se factureaza de catre Locator catre Client numai în urmatoarele conditii: - întretinerea inadecvata a autovehiculului, fapt ce a dus la defecte si distrugeri (taierea, înteparea sau explozia anvelopelor, deformarea jantelor, defectiuni intentionate la motor, deteriorarea tapiteriei, a huselor sau a placutelor de înmatriculare, lipsa obiectelor specificate în fisa de predare-primire) - daune provocate în timpul conducerii autovehiculului de catre persoane neautorizate (neautorizate = care nu respecta conditiile de închiriere referitoare la vârsta soferului, vechimea categoriei din permisul de conducere). - daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, si neefectuarea demersurilor obligatorii de constatare a daunei de catre organele abilitate de Politie. - daune (accidente) cauzate autovehiculului închiriat, constatate de catre organele abilitate de Politie, (include si situatia în care autovehiculul este gasit lovit în parcare). - furtul autovehiculului închiriat, a cheilor originale sau a placutelor de înmatriculare. - daca nu respecta termenii si conditiile prezentului contract. - daca foloseste autovehiculul în scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de împingere sau tractare. Clauzele de mai sus, nu pot fi întelese ca o limitare a daunelor provocate de catre client la valoarea garantiei.
2.4. Asigurarea nu acopera si pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor apartinând Clientului sau însotitorilor sai, aflate în autovehicul.
2.5. Pretul de închiriere pe zi este oferit în functie de perioada de închiriere. În cazul restituirii anticipate (înainte de expirarea perioadei de închiriere) nu se ramburseaza sumele platite, decât cu exceptia initiativei Locatorului.
2.6. La returnarea autovehiculului, în cazul întârzierii anuntate de pâna la o ora fata de data si ora mentionate în contract nu se percep taxe suplimentare. Locatorul îsi rezerva dreptul de a percepe un tarif suplimentar dupa modul de calcul urmator; pentru o întârziere anuntata între 1-3 ore, se percepe un tarif suplimentar corespunzator unei jumatati de zile de închiriere la tariful de lista; pentru o întârziere anuntata mai mare de 3 ore se percepe un tarif suplimentar egal cu contravaloarea unei zile de închiriere la tariful de lista. Prin tariful de lista se în?elege tariful pentru o zi de întârziere corespunzator autovehiculului închiriat. Întârzierea anuntata nu poate sa depaseasca 24 de ore de la termenul mentionat în contract.
2.7. Pentru întârzierile neanuntate se percep tarifele pentru întârzierile anuntate (conform 3.8) plus un tarif suplimentar de 5 Euro pe fiecare ora de întârziere, pâna la predarea autovehiculului.
2.8. Toate taxele de la punctele 2.3, 2.6 si 2.7 se vor achita de catre Client în momentul predarii autovehiculului în baza documentului de plata emis de Locator.
2.9. În calcului pretului nu sunt incluse costurile carburantilor, care sunt în sarcina Clientului.

3. OBLIGATIILE LOCATORULUI Locatorul are urmatoarele obligatii:

3.1. Sa transmita Clientului dreptul de folosinta asupra autovehiculului ce constituie obiectul contractului prin predarea autovehiculului: fisa de predare-primire, înmânarea cheilor si a copiilor actelor masinii (certificat de înmatriculare, polita de asigurare RCA, rovigneta).
3.2. Sa predea autovehiculul Clientului, conform contractului si dupa efectuarea platii, în buna stare de functionare si în acord cu normele tehnice ale fabricantului pe baza unei fise de predare-primire.
3.3. Sa înlocuiasca autovehiculul cu un altul din aceeasi clasa sau dintr-o clasa superioara, în limita vehiculelor disponibile în stoc, în cazul în care acesta a suferit avarii ce nu pot fi remediate pe loc.
3.4. Sa garanteze Clientului folosinta linistita a autovehiculului, când acesta si-a îndeplinit întocmai obligatiile.

4. OBLIGATIILE CLIENTULUI Clientul are urmatoarele obligatii:

4.1. Sa respecte întocmai termenii si conditiile prezentului contract precum si a anexelor acestuia.
4.2. Sa achite contravaloarea închirierii autovehiculului cu respectarea conditiilor prevazute în Cap. 2 al contractului.
4.3. Sa preia autovehiculul si sa îl restituie în aceleasi conditii, conform fiselor de predare-primire. Totodata va înapoia setul de chei primit în buna stare, în cazul pierderii sau deteriorarii cheilor este de acord a plati suma de 150 Euro în conditiile precizate la pct. 2.1., precum si alte daune generate daca este cazul.
4.4. Sa nu foloseasca autovehiculul în scopuri ilicite sau infractionale, în scop de taximetrie, scoala de soferi, sporturi auto, activitati de paza si protectie, transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de împingere sau tractare.
4.5. Sa nu permita conducerea autovehiculului de catre alte persoane în afara celor mentionate în contract. În caz contrar, în cazul unei daune, va suporta costul acesteia în totalitate. În cazul producerii unei daune totale, din vina Clientului, acesta se obliga la plata diferentei de pret dintre valoarea evaluata a autovehiculului si suma platita de societatea de asigurari.
4.6. Sa nu vânda, gajeze sau dispuna de autovehicul în orice alt mod decât cel agreat prin prezentul contract.
4.7. Sa suporte contravaloarea tuturor daunelor autoturismului, si/sau tertilor produse din culpa sa în timpul savârsirii oricaror infractiuni sau activitati ilicite incriminate de legislatia în vigoare, inclusiv conducerea autoturismului sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor ori substantelor stupefiante, psihotrope sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Sa suporte contravaloarea închirierii pentru zilele de inactivitate ale masinii închiriate, de la data producerii accidentului pâna la data repararii efective.
4.8. Sa achite integral amenzile primite privind încalcarea regulilor de circulatie pe drumurile publice, amenzile rezultate în urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate în urma actiunilor autoritatilor locale vis-a-vis de autovehiculul ce face obiectul acestui contract, pe durata închirierii.
4.9. Sa înstiinteze Locatorul, la cererea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul.
4.10. Clientul se obliga sa permita examinarea autovehiculului de catre Locator, în maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
4.11. Sa restituie Locatorului autovehiculul împrumutat la termenul si în conditiile prezentului contract si sa suporte toate cheltuielile de aducere a autovehiculului în cazul în care nu respecta locul returnarii.
4.12. În cazul furtului autovehiculului, Clientul se obliga sa înstiinteze imediat Locatorul si sa declare, în momentul constatarii, evenimentul infractional organelor de politie.
4.13. Urmatoarele situatii sunt asimilate furtului autovehiculului savârsit de catre Client sau cu complicitatea Clientului: - depasirea termenului de restituire a autoturismului cu peste 24 ore în lipsa unei întelegeri între parti privind prelungirea perioadei de închiriere si plata contravalorii acestei prelungiri. - lipsa sesizarii organelor de politie în cazul dispari?iei autovehiculului, lipsa confirmarii plângerii din partea politiei si neprezentarea cheii originale a masinii.

5. PRELUNGIREA, ÎNCETAREA SI REZILIEREACONTRACTULUI

5.1. Contractul de închiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor parti prin încheierea unui act aditional la contract. Intentia Clientului de prelungire a contractului se comunica Locatorului cu minimum 24 ore înaintea expirarii contractului. Pretul agreat se achita în aceleasi conditii stipulate în cap. 1 al prezentului contract, iar garantia se restituie Clientului, la momentul predarii autovehiculului.
5.2. Contractul de închiriere înceteaza de drept la sfârsitul perioadei de închiriere. Obligatiile care decurg din contract pot sa depaseasca perioada de închiriere propriu-zisa (termene de plata, amenzi receptionate ulterior de catre locator etc.)
5.3. Contractul de închiriere poate înceta înaintea împlinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.
5.4. Locatorul poate rezilia prezentul contract fara nici o formalitate prealabila si fara punere în întârziere în situatiile: a) Dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declansarea procedurii falimentului fata de Client; b) Începerea urmaririi penale împotriva Clientului, sau a reprezentantilor acestuia; c) Decesul Clientului sau pierderea capacitatii de exercitiu; d) Nerespectarea oricarei clauze agreata de parti prin încheierea prezentului contract;
5.5. Atât în cazul încetarii contractului înainte de termen cât si în cazul rezilierii, Clientul are obligatia de a preda autovehiculul în termen de 3 ore de la momentul rezilierii la sediul Clientului în aceleasi conditii în care l-a preluat.

6. RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI

6.1. La expirarea duratei de închiriere Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul la ora si locul specificate în contract, în aceleasi conditii în care a fost preluat.
6.2. În cazul în care Clientul întârzie nejustificat predarea autovehiculului, nu respecta oricare din clauzele contractuale sau oricare informatie data de client pentru încheierea contractului este falsa, Locatorul are dreptul sa ridice autoturismul din posesia Clientului pe cheltuiala si riscul acestuia din urma.
6.3. În cazul în care Clientul nu restituie autovehiculul închiriat si nici nu se prelungeste perioada de închiriere, acesta este obligat la plata penalitatilor calculate la tariful de lista cf. 2.6. si 2.7.

7. DISPOZITII FINALE

7.1. Fisa de predare-primire (anexa 1) face parte integranta din prezentul contract.
7.2. Din momentul predarii autovehiculului si pâna la reintrarea în posesia acestuia, Locatorul este exonerat de raspundere pentru daunele provocate tertilor de autovehiculul închiriat Clientului.
7.3. Clientul îsi asuma pe toata durata de închiriere totalitatea obligatiilor ce decurg din folosinta autovehiculului, direct sau prin persoanele indicate în prezentul contract.
7.4. Clientul declara ca este de acord ca în situatia în care nu plateste la termenele convenite si, întârzie mai mult de o zi plata oricaror sume datorate, prin semnarea prezentului contract împuterniceste pe proprietar (sau reprezentantii acestuia), sa procedeze la ridicarea imediata a autoturismului, oriunde si în mâna oricui s-ar afla acesta în orice conditii, oferindu-i acces si pe proprietatea sa în vederea realizarii celor de mai sus.
7.5. Locatorul îsi rezerva dreptul de a recupera de la Client orice suma de bani si cheltuielile ocazionate de recuperarea acesteia, în conformitate cu legile românesti în vigoare privind despagubirea, ca urmare a încalcarii de catre Client a obligatiilor ce fac obiectul acestui contract.
7.6. Prezentul contract este supus legilor din Romania. Orice litigiu decurgând din sau în legatura cu acest contract se va solutiona mai întâi pe cale amiabila, iar în caz de nesolutionare partile se vor adresa instantelor de judecata competente. Prezentul contract are 2 pagini si a fost încheiat si semnat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte.

RENT A CAR AEROPORT CLUJ 24/7

Cu sau Fara Card de Credit !
Doar Masini Noi !
Reducere la plata anticipata